موضوع جستجو: زهکشی و آب بندی - ۴ مورد پیدا شد

۱ . : به سیستم زهکشی ویژه نیاز دارد. این سیستم اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ گونه آب از روف گاردن از طریق ترک های دیواره ای یا شکاف داخل ساختمان نشت
۲ . PVC : بخش آب بندی بوسیله محصول ژئوممبرین در مورد آب بندی سازههای زیرزمینی دو روش كلی زیر در استانداردهای معتبر بین المللی قابل مشاهده است، درنتیجه طرح نهایی جهت آببندی
۳ . ژئوممبرین مسلح ضد ریشه : به سیستم زهکشی ویژه نیاز دارد. این سیستم اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ گونه آب از روف گاردن از طریق ترک های دیواره ای یا شکاف داخل ساختمان نشت
۴ . ورق های PVC : بخش آب بندی بوسیله محصول ژئوممبرین در مورد آب بندی سازههای زیرزمینی دو روش كلی زیر در استانداردهای معتبر بین المللی قابل مشاهده است، درنتیجه طرح نهایی جهت آببندی