بخش آب بندی بوسیله محصول ژئوممبرین

در مورد آب بندی سازههای زیرزمینی دو روش كلی زیر در استانداردهای معتبر بین المللی قابل مشاهده است، درنتیجه طرح نهایی جهت آببندی میبایست با یکی از دو روش ذیل مطابقت داشته باشد:

-1  روش پیشنهادی BS8102 و دستورالعمل تکمیلی NHBC كه در استاندارد صنعت ساختمان كشور انگلستان پیگیری میشود و دستوارالعملهایی برای آب بندی بخش زیرزمینی سازهها ارائه میدهد. این دستورالعمل رواداری بالایی در استفاده از روشهای مختلف داشته و به طور عمومی و كلی روشهای ممانعت از دخول آبهای زیرزمینی به سازهها نظیر زهکشی، استفاده از بتن آب بند و انواع پوششهای غشایی قیری، پلیمری و بنتونیتی و همینطور زهکشی را مورد اشاره قرار میدهد.

استاندارد BS8102 سه روش ممانعت از نفوذ آب به سازه را پیشنهاد مینماید:

در دستورالعمل NHBC بیان شده است كه در صورتیکه بخشی از سازه زیرسطح آب زیرزمینی قرار داشته باشد میباید

دو روش از سه روش فوق به صورت توامان مورد استفاده قرار گیرد.

باید توجه داشت كه در صورت تعبیه زهکش به عنوان یکی از سه روش، زهکش مورد نظر باید نیازهای مورد نظرBS8102 برای پایایی و قابلیت نگهداری را تأمین میكنند. در صورت تمایل به استفاده از سیستم زهکش باید مواردی نظیردسترسی مناسب، طرح سازه ای دراز مدت، استفاده از ژئوتکستایلهای خاص برای تضمین پایایی سنگدانهها، كنترل میزان آهک در سنگدانهها و ... را مد نظر قرار داد.

-2  روش پیشنهادی ZTV-ING و SIA كه در كشورهای آلمان و سوئیس نظر به آب بندی سازههای بزرگ زیرزمینی مانند تونلها و ایستگاههای مترو دارند. این دستورالعملها به صورت قطعی به روشهای آب بندی محدودی (شامل بتن آب بند یا ژئوممبرین) تأكید مینمایند.

در فلسفه طراحی آیین نامه ZTV-ING فرض شده كه اطراف سازه میتواند غرقاب باشد، در این روش استفاده از بتن آب بند پیشنهاد میگردد، یا از یک لایه ژئوممبرین به همراه واتراستاپهای اكسترنال )خارجی(، شلنگهای تزریق سوراخدار، شلنگهای تزریق انتقال دهنده و پورتهای تزریق استفاده میشود. فلسفه استفاده از این سیستم قبول احتمال آسیب بالا به ژئوممبرین در حین اجرا و تعبیه اجزای مورد نیاز برای ترمیم به روشی آسان و كم هزینه است.

 

آببندی ایستگاههای متروی كپنهاگ - استفاده از محصول ژئوممبرین

 

 

            میزبان صدای گرم شما هستیم 

            برای ارتباط با کارشناسان با ما تماس بگیرید.

021-26600866
novintunnel@gmail.com 
 
@novintunnel

 

09103265083